ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:
Név: Kránitz Éva (továbbiakban Adatkezelő)
Adószám: 52435960-1-28
Telefonszám: +36 70 6363 538
E-mail cím: info@karriershop.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Kránitz Éva

I. Tájékoztatás módja

1. Jelen nyilatkozat (továbbiakban: Adatkezelési Nyilatkozat) a Adatkezelő által nyújtott – végfelhasználói eszköz típusától független – internet útján elérhető, illetve letölthető karrierfejlesztő anyagok (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen nyilatkozat irányadó minden olyan esetben, amelyre a Adatkezelő jelen nyilatkozat alkalmazását írja elő.

Az Adatkezelési Nyilatkozat a Adatkezelő által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Adatkezelő által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

2. Egyes Szolgáltatás vonatkozásában egyedi adatkezelési nyilatkozat (továbbiakban: Egyedi Adatkezelési Nyilatkozat) rendelkezik a Adatkezelő által a konkrét Szolgáltatással összefüggésben az érintettek (továbbiakban külön-külön: Felhasználó, együttesen: Felhasználók) vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, adatkezelési nyilvántartási számról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, igényérvényesítésről, az adatbiztonságról, valamint arról, hogy a Adatkezelő mely harmadik személyek részére továbbít személyes adatot.

Az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozat jelen Adatkezelési Nyilatkozattal együttesen értelmezendő. Amennyiben a Szolgáltatásnak nincs Egyedi Adatkezelési Nyilatkozata, jelen nyilatkozat értelmezése során Egyedi Adatkezelési Nyilatkozaton a Szolgáltatás általános szerződési feltételeit vagy a Adatkezelő által meghatározott egyéb tájékoztatást kell megfelelően érteni.

3. Az Adatkezelési Nyilatkozat és az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozat az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. Az Adatkezelő jogosult a Felhasználási Feltételek módosítása részeként az Adatkezelési Nyilatkozatot, illetve az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben.
Felhasználási Feltételek hiányában is jogosult a Adatkezelőjelen Adatkezelési Nyilatkozatot, illetve az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani, amely rendelkezések – az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben.

Az Adatkezelő egyes szolgáltatásai, részszolgáltatásai használatával ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Adatkezelő az Adatkezelési Nyilatkozat és a kapcsolódó Egyedi Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezései szerint kezelje.

II. Adatkezelés elvei

1. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat az alábbi mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen és az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
b) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
c) évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
d) évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
e) évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
f) évi XLVIII. törvény – a gazdasági marketing tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

Az Adatkezelő elkötelezett Szolgáltatásai Felhasználói személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

2. Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen és az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban előzetesen meghatározott, és amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.

3. Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

4. Az Adatkezelési Nyilatkozatban és az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

5. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosítóját az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza.

III. Adatkezelés célja

1. Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése; a
Felhasználóval való kapcsolattartás; illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;
c) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
d) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
e) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
f) tájékoztatási célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);
g) felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum, fotó, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
h) a megrendelt kiadvány kézbesítése, előfizetés esetén az előfizetői szerződés megkötése, teljesítése, a Felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, panaszkezelés, piackutatás és a számviteli kötelezettség teljesítése;
i) közösségi oldalak (pl. facebook, linkedIn) esetén internetes közösség alkotása, a Felhasználók egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, Felhasználók által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása, a Felhasználási Feltételekben meghatározott internetes közösség informálása a közösségben zajló a Felhasználóval kapcsolatos eseményekről;
j) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége
k) az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott további cél.

2. Tartalomszolgáltatás keretében az Adatkezelő a Felhasználó által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k által az Adatkezelő üzemeltetésében álló weboldalakon észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Adatkezelő weboldal(ak)on célzott tartalmat jelenítsen meg, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Adatkezelő a célzott tartalomszolgáltatáshoz és hirdetésmegjelenítéshez külső szolgáltatót vehet igénybe (lásd: X. pont).

IV. Adatkezelés jogalapja

1. A személyes adatok Adatkezelő általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelő- nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5. A személyes adatok Adatkezelőáltali felvétele és kezelése egyes Szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

V. Kezelt adatok

1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi és számviteli befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

3. Az Adatkezelő bizonyos Szolgáltatásai kizárólag regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve önkéntes módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A regisztráció megkönnyítésére többféle módon is lehetőséget adhat az Adatkezelő a Citromail email címmel, Gmail email címmel, valamint Twitter felhasználói fiók útján megvalósuló regisztráció során a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor a felhasználói email cím valóságának ellenőrzésére az Adatkezelő, illetve a külső szolgáltatók útján. Az email cím valóságának ellenőrzése nem eredményez adatkezelést a Adatkezelőrészéről. A Facebook Connect alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Adatkezelőfelé a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Az eltérő regisztrációs lehetőségekre tekintettel eltérhet a kezelt adatok köre az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározottak szerint.

4. Egyes Szolgáltatások esetében a Szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre történő feliratkozás a Szolgáltatás részét képezi, míg más Szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre való feliratkozás.

5. Az Adatkezelő Szolgáltatásai során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

6. A felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a Adatkezelő az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározottak szerint naplózza a Felhasználók egyes technikai adatait, valamint konverziós eseményeit.

VI. Adatkezelés időtartama

1. Az Adatkezelő az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó – regisztráció, valamint a Szolgáltatás, annak részszolgáltatásai igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett személyes és egyéb technikai adatait.

2. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználó inaktivitása, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

3.  Az Adatkezelő – az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozat, illetve a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait tájékoztatási célú megkeresés küldése céljából.

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.).

3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározottak szerint is törölheti a az Adatkezelő. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási Feltételekben meghatározott inaktivitás esetén az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint szintén törli az Adatkezelő.

4. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

5. A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

6. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

7. A tájékoztató célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben – a jogszabályok adta keretek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

8 Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói eszközén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói eszközén tartósan elhelyezett böngésző cookie az eszköz merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott időtartamának lejártáig. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói eszközén elhelyezett, az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott böngésző cookie-k bármikor törölhetőek az eszközről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját.

Minden egyes böngészőben, illetve végfelhasználói eszközön külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói eszközén elhelyezett flash cookie a eszköz merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-reszmegosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

B. Tájékoztatás

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban megjelölt elérhetősége(ke)n.

2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

3. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen tájékoztatás, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése a Adatkezelőnél

1. Az Adatkezelő az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére elektronikusan, email útján van lehetősége az info@karriershop.hu felhasználói fiókban.

2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.

3. Amennyiben az Adatkezelő az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a Adatkezelő részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

4. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

5. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Adatkezelőcímére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek

1. Az Adatkezelő akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

VIII. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

1. Egyes Szolgáltatások során a Felhasználó bárki, illetve az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott szűkebb nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti, nyilvánosságra hozhatja az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon. A személyes adatok nyilvánosságra hozásához a Felhasználó az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott cselekménnyel (pl. regisztráció, a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.

2. Egyes Szolgáltatások során az Adatkezelő a Felhasználó Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon és személy(ek) számára hozzáférhetővé teszi, továbbítja. A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához a Felhasználó az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott cselekménnyel (pl. regisztráció, a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.

3. Az Adatkezelő weboldalain, bankkártyával történő fizetés esetén a Felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

myPOS Europe Ltd, Company number 10630670, Registered office address at the Shard, Level 24, 32 London Bridge Street, London, the UK, SE1 9SG. (referred to as myPOS Europe Ltd., UK);

myPOS AD, Company Number 205050564, with seat and registered address at Business Park Varna B1, Bulgaria (referred to as “myPOS AD”);

(In case you have bought a POS device from one of our own websites) myPOS Services OOD, Company number 204713889, with registered office Business Park Varna No B1, Varna Bulgaria.

„iCard” AD, Company number 175325806, with registered office Business Park Varna No B1, Varna Bulgaria.

https://www.mypos.eu/hu/terms-conditions/doc:PP

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

IX. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Szolgáltatásai nyújtásához a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

1.) MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

Az Adatkezelő Szolgáltatásai nyújtása, a Felhasználók kiszolgálása és a Szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében más adatfeldolgozót is igénybe vehet, akit az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban megjelöl. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.

X. Külső szolgáltatók tevékenysége

A. Külső közvetítő szolgáltatók

A Szolgáltatások igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak egyes szolgáltatók (Google Inc., Twitter Inc., Facebook Inc.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint. Az Adatkezelő az ennek során számára továbbított adatokat a jelen és az Egyedi Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározottak szerint kezeli.

A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:

Facebook:http://www.facebook.com/full_data_use_policy http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
Google+: https://www.google.com/intl/hu/+/policy/ https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html
Gmail: http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/accounts/TOS?loc=HU&hl=hu
Twitter: http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/tos.

B. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

1. Az Adatkezelő web alapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – az Adatkezelőtől függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó a Adatkezelőweboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő hasznosításához:

2. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók eszközén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló célzott tájékoztatást tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

2021. 03.25.